Privacy Policy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarmee krijg je als klant meer en sterkere privacyrechten. En voor ons gelden meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Als klant van Lola Beads & Findings, onderdeel van Ilona’s WebGems heb je bijvoorbeeld het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van je hebben. Ook heb je het recht om je gegevens mee te nemen en het recht om aan te geven dat wij je persoonsgegevens moeten wissen als je erom vraagt.

Met het accepteren van ons privacy beleid geef je toestemming voor het gebruik van je gegevens. Deze toestemming kun je ook gemakkelijk weer intrekken via info@lolabeads.nl

Privacy beleid Lola Beads & Findings

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken je persoonlijke gegevens uitsluitend wanneer wij die nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en gebruik van onze diensten hebben verzameld. Je gegevens worden door ons nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daarop ontsloten dienstverlening.

In dit privacy beleid lees je welke gegevens wij van je verzamelen, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie, waarom en onder welke voorwaarden deze gegevens zo nodig met derden kunnen worden gedeeld. Ook lees je hier hoe wij gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt betreffende de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij eerder verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan informeren wij je daar per e-mail over.

Heb je vragen over ons privacy beleid? Neem dan even contact met ons op.

Gegevensverwerking

Hoe verwerken wij gegevens, waar (laten) wij deze opslaan, hoe zijn ze beveiligd en voor wie zijn ze inzichtelijk. Je leest het hierna.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die je voor onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij gebruiken gegevens nooit voor een ander doel. De overeenkomst die wij met MyOnlineStore, verplicht hen om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen over je gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of

opgeslagen.

Webhosting Mijnwebwinkel.nl

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mijnwebwinkel.nl. Mijnwebwinkel.nl verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Ook Mijnwebwinkel.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Mijnwebwinkel.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten Internetprovider KPN, Mijnwebwinkel.nl

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider KPN

en Mijnwebwinkel.nl. Beide partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens te voorkomen. Internetprovider ZKPN en Mijnwebwinkel.nl hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer strikt vertrouwelijk.

Mijnwebwinkel

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijnwebwinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens te voorkomen. Mijnwebwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer strikt vertrouwelijk.

Payment processors Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen over de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Paypal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform vanPaypal. Paypal verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Paypal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie over jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen over de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Paypal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Paypal bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen De Feedback company

Wij verzamelen reviews via het platform van De Feedback company. Als je een review achterlaat via De Feedback company dien je je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. De Feedback company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. De Feedback company publiceert jouw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan De Feedback company contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met De Feedback company. Zij gebruiken deze gegevens uitsluitend om je uit te nodigen een review achter te laten De Feedback company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. De Feedback company behoudt zich het recht voor om voor de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan De Feedback company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen over de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor De Feedback company derden inschakelt.

Verzenden en logistiek PostNL

Voor de levering van bestellingen maken wij gebruik van PostNL. Het is daarvoor uiteraard noodzakelijk dat wij jouw (bedrijfs)naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

My Parcel via PostNL

Voor de levering van bestellingen maken wij gebruik van de diensten van My. Het is daarvoor uiteraard noodzakelijk dat wij jouw (bedrijfs)naam, adres en woonplaatsgegevens met My Parcel delen. My Parcel  gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat My Parcel onderaannemers inschakelt, stelt My Parcel jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouding

Onze administratie en boekhouding wordt gevoerd door Pheanix Administraties. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details voor jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Pheanix Administraties is tot geheimhouding verplicht, behandeld jouw gegevens strikt vertrouwelijk en gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. De verwerking van jouw gegevens houdt altijd direct verband met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor

(gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om -anders dan op jouw verzoek- op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Lola Beads & Findings op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens vanwege een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij verplicht jouw gegevens te delen.

Bewaartermijnen

Zolang je bij ons klant bent bewaren wij jouw (klant)gegevens. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft vatten wij dit op als een verzoek om vergeten te worden. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Onze medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij inzake jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je bepaalde privacy rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons verwerkt worden. Hierna lees je daar meer over.

Om misbruik te voorkomen sturen wij afschriften en kopieën van jouw gegevens uitsluitend naar jouw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, vragen wij je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Als u vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier verwerken, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Onder elke nieuwsbrief van ons vindt jouw persoonlijke link gegevens inzien en wijzigen

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, aan te (laten) passen. Onder elke nieuwsbrief van ons vindt je jouw persoonlijke link gegevens inzien en wijzigen.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking per mail doen via ons contactadres. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking per mail doen via ons contactadres. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Lola Beads & Findings. Wanneer je bezwaar maakt, staken wij onmiddellijk de gegevensverwerking in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan stellen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking en staken onmiddellijk daarna de verwerking blijvend.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Lola Beads & Findings maakt gebruik van cookies. Wij vragen akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Sommige cookies plaatsen we alleen om de website goed te laten werken. Zo kun je bijvoorbeeld ingelogd blijven. Ook plaatsen we een cookie om anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Onze website maakt ook gebruik van cookies die nuttig zijn om feedback te kunnen geven of berichten te delen op social media. Of om relevantere advertenties te kunnen tonen op websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Door op 'Akkoord’ te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Klik je op 'Niet akkoord', dan worden deze cookies niet geplaatst, maar kun je toch onze website gebruiken.

Cookies Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google geen toestemming verleend de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Extra informatie

Lola Beads & Findings respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en behandelt alle persoonlijke informatie die je ons verschaft strikt vertrouwelijk. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige gebruiken wij deze gegevens uitsluitend met jouw toestemming.

Lola Beads & Findings verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden (bijvoorbeeld My Parcel, Mollie, Mijnwebwinkel,  De Feedback company) ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van jouw bestelling. Deze derden mogen jou niet ongevraagd een mail sturen of op andere wijze benaderen.

Account

Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Wij vragen om jouw telefoonnummer, zodat wij contact op kunnen nemen als er iets aan de hand is met jouw bestelling.

Om gemakkelijk en prettig bij Lola Beads & Findings te winkelen, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens op (Account aanmaken). Stel je hier geen prijs op? Dan kun je ook een bestelling plaatsten zonder een account aan te maken. Jouw adres- en factuurgegevens moeten we bewaren voor de belastingdienst.

Nieuwsbrief

Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwtjes? Schrijf je dan via de site in voor de nieuwsbrief. Volg hiervoor de aanwijzingen van de inschrijving. Wij gebruiken jouw e-mailadres voor de verzending van onze nieuwsbrief. We informeren je met de nieuwsbrief over speciale aanbiedingen en acties en over de ontwikkeling van de website. Stel je hier niet langer prijs op? Dan kun je je weer heel gemakkelijk uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Wanneer u het hier mee eens bent dan kunt u op de activatielink klikken en bent u lid van onze nieuwsbrief. U ontvangt ca. 2x keer per week een nieuwsbrief. U kunt zich desgewenst via de link onderaan iedere nieuwsbrief weer afmelden.

Mochten er vragen zijn omtrent jouw privacy dan kunt u ons mailen op info@lolabeads.nl

Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of worden overgenomen.

Lola Beads & Findings Copyright ©

© 2008 - 2024 Ilona's Silver&Gemstones - Edelsteen kralen en sieraad onderdelen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel