Algemene Voorwaarden Lola Beads & Findings

Artikel 1 - ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op levering van alle goederen door Lola Beads & Findings, onderdeel van Ilona’s Silver & Gemstones, hierna te noemen ‘de verkoper’. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met verkoper overeengekomen te worden.
2. Onder ‘koper’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, niet zijnde consumenten, die met de verkoper een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
3. Onder ‘goederen’/’het geleverde’ wordt in deze voorwaarden verstaan alle goederen in de ruimste zin van het woord die door verkoper aan koper worden geleverd.

Artikel 2 - OFFERTES
1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen als aantallen als het tijdstip van levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Prijsaanbiedingen zijn exclusief BTW.
2. Verkoper is gerechtigd alvorens verder uitvoering aan de overeenkomst te geven, van de opdrachtgever gehele vooruitbetaling te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn betalingsverplichting.
3. Verkoper behoudt zich het recht voor orders zonder opgaaf van reden te weigeren.
4. Voor fouten en afwijkingen in prijs, afbeeldingen en vermeldingen van aantallen, maten en gewichten in overzichten en bij offertes/orderbevestigingen is verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 3 - LEVERING EN RISICO
1. De minimum afname bedraagt €150,00 exclusief BTW.
2. De verzendkosten voor levering binnen Nederland en België bedragen €5,75 exclusief BTW.

Artikel 4 - LEVERINGSTERMIJNEN
2. De leveringstermijn is vastgesteld op de voorwaarde dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en schept uitdrukkelijk geen fatale termijn.
3. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden zich wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Verkoper zal de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch om schadevergoeding te vorderen.
4. Levering geschiedt op het moment dat de order compleet is. Op verzoek zijn tussenzendingen mogelijk, waarbij de verzendkosten voor de koper zijn.

Artikel 5 - AANVAARDING EN RECLAME
1. De controle op aard, kwaliteit en conditie van het geleverde berust bij de koper. Indien niet binnen vijf dagen na ontvangst wordt gereclameerd, gelden de gegevens zoals op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.
2. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien koper verkoper schriftelijk op de hoogte brengt binnen 5 dagen na ontvangst van het geleverde, onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten.
3. Indien reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Immateriële schade en schade geleden door derden en/of ander schade dan directe vermogensschade wordt nimmer vergoed.
4. Indien goederen ontbreken bij de levering, behoudt verkoper het recht om binnen zes weken na ontvangst van bericht van de koper, het ontbrekende gedeelte na te leveren, dan wel de resterende order te annuleren. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt ten gevolge van afwijkingen in de omvang van de levering. Voor zover leveringen zijn gefactureerd doch niet afgeleverd ontvangt de koper een creditnota.

Artikel 6 - KWALITEIT, AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens expliciet schriftelijk overeengekomen garantiebepalingen dan wel door verkoper verstrekte garantiebewijzen verleent verkoper geen andere garanties dan de garantie welke hij van zijn leveranciers/fabrikanten ontvangt en welke garanties overdraagbaar zijn.
2. Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid voor door de koper geleden schade die het gevolg is van een aan verkoper toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de ondergeschikten van verkoper en/of van door hem ingeschakelde derden. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade als gevolg van gehele of gedeeltelijke niet nakoming van de overeenkomst, gebreke ten aanzien van de wijze van levering van gebrekkige producten, niet tijdige levering, gebreken ten aanzien van het vervoer, het lossen, het verstrekken van adviezen etc., behoudens opzet op grove schuld van verkoper.
3. De termijn waarbinnen de verkoper tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot een termijn van een jaar nadat het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.
4. Indien de verzekeraar van de verkoper om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 1.000,00.
5. Voor zover het door koper niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen tot gevolg heeft dat verkoper jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de koper zich hierbij jegens verkoper deze voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren.
6. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade of letsel die ontstaat aan het geleverde of aan personen of zaken ten gevolge van het lossen van de goederen. Koper is zich ervan bewust dat het geleverde breekbare materialen kan bevatten en zal daarmee rekening houden met het lossen.

Artikel 7 - OVERMACHT
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
2. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is de verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder ander zijn begrepen: niet- of niet-tijdige, dan wel niet-behoorlijke levering door de verkoper als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van verkoper of diens toeleveranciers, gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden en in- en uitvoerbeperkingen dan wel sluiting van landsgrenzen.

Artikel 8 - RETOURZENDINGEN
1. Omdat producten door verkoper speciaal worden ingekocht voor koper, worden retourzendingen niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Indien verkoper instemt met retourzending van geleverde zaken, dient retourzending door de koper te allen tijde franco te geschieden en onder vermelding van factuurnummer(s) en de datum van levering.
3. Koper wordt na ontvangst van de retourzending conform lid 1 en 2 van dit artikel, gecrediteerd onder aftrek van tenminste 10% van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van onder meer administratie- en magazijnkosten.
4. Indien conform artikel 5 en 6 goederen retour gezonden worden op grond van een gegronde reclame, draagt verkoper zorg voor transport.
5. Het is niet mogelijk goederen te retourneren indien er sprake is van een onjuiste bestelling door de koper of indien er sprake is van een bestelling van goederen die bij ontvangst niet aan de verwachting van de koper voldoen maar wel overeen stemmen met de bestelling. Dit risico komt voor rekening van de koper.
6. Het is niet mogelijk goederen te retourneren of ruilen die voor koper op maat zijn gemaakt.

Artikel 9 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, tot op het moment dat koper volledig aan de betalingsverplichting voldaan heeft.
2. Indien de koper contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, is de koper in verzuim en heeft de verkoper de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht zijn verder recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. In die gevallen is elke vordering die de verkoper op de koper mocht hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
3. Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen voordat de betalingstermijn verstreken is wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.
4. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendomsrechten door de verkoper zijn voor rekening van koper.

Artikel 10 - BETALINGEN
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling bij vooruitbetaling te geschieden, zonder verrekening en in Nederlandse valuta.
2. Indien de koper niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in, en is de koper aan verkoper een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de koper met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
3. De koper is aan de verkoper verschuldigd alle kosten die verkoper maakt tot inning van de verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten. Hieronder worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van advocaten, deurwaarders en schade-experts.

Artikel 11 - GESCHILLEN
1. Alle met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van verkoper.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2008 - 2024 Ilona's Silver&Gemstones - Edelsteen kralen en sieraad onderdelen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel